ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thành ngữ và Cụm từ cố định

  • 1600 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

I'm sorry, I can't. I have a ………. headache.

Xem đáp án

Thành ngữ: have a splitting head: đau nổ đầu, đau vỡ đầu

=>I'm sorry, I can't. I have a splitting headache.

Tạm dịch: Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi bị đau đầu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Could you please____________ an appointment for me to see Mr. Smith?

Xem đáp án

Cụm từ: make an appointment to V (sắp xếp cuộc hẹn để làm gì

=>Could you please make an appointment for me to see Mr. Smith?

Tạm dịch: Bạn vui lòng hẹn tôi gặp ông Smith được không?

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

When the bill came, he had to________ money from his brother to pay it.

Xem đáp án

A. borrow (v) đi mượn (+ from)

B. lend (v) cho mượn

C. loan (v) nợ

D. let (v) để

=>When the bill came, he had to borrow money from his brother to pay it.

Tạm dịch: Khi hóa đơn đến, anh phải vay tiền của anh trai để trả.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

The room was so quiet that she could hear the_________ of her heart.

Xem đáp án

Cụm từ: the beating of her heart: nhịp đập trái tim

=>The room was so quiet that she could hear the beating of her heart.

Tạm dịch: Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

The two scientists disagreed and a___________ argument developed.

Xem đáp án

Cụm từ: a bitter argument: cuộc tranh cãi, thảo luận nảy lửa

=>The two scientists disagreed and a bitter argument developed.

Tạm dịch: Hai nhà khoa học bất đồng quan điểm và một cuộc tranh cãi gay gắt nảy sinh.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.6 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 2 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

eeeeeeeeeee
21:05 - 06/01/2023

hay