Tổng hợp bài tập Chương 1 phần Số học Toán 6 có đáp án

  • 3210 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các viết tập hợp nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là D

Các phần tử của tập hợp được đặt trong dấu { }

Nên cách viết đúng là A = {1; 2; 3; 4}


Câu 2:

Cho B = {2; 3; 4; 5}. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau?

Xem đáp án

Đáp án là D

Áp dụng cách sử dụng kí hiệu ∈:

     + 2 ∈ A đọc là 2 thuộc A hoặc là 2 là phần tử của A.

     + 6 ∉ A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là phần tử của A.

Ta thấy 6 không là phần tử của tập hợp B nên 6 ∉ B


Câu 3:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.

Xem đáp án

Đáp án là A

Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê các phân tử

Tập hợp A gồm các phần tử lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 nên A = {6; 7; 8; 9}


Câu 4:

Viết tập hợp P các chữ cái khác nhau trong cụm từ: “HOC SINH”

Xem đáp án

Đáp án là B

Các chữ cái khác nhau trong cụm từ “HOC SINH” là: H; O; C; S; I; N.

Nên P = {H; O; C; S; I; N}


Câu 5:

Viết tập hợp A = {16; 17; 18; 19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng

Xem đáp án

Đáp án là B

Nhận thấy các số tự nhiên 16; 17; 18; 19 là các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 20.

Nên A = {x ∈ ℕ |15 < x < 20}


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Bình luận


Bình luận

khoa nguyễn
22:24 - 18/03/2021

tập làm để thi dc luôn

thảo nguyễn
21:03 - 03/11/2021

ĐC

Đinh Khánh Thiên
08:33 - 29/11/2021

hay
cảm ơn