Tổng hợp bài tập Chương 2 phần Hình học Toán 6 có đáp án

  • 1673 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

    + Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng.

    + Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau.

    + Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng.

    + Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng.


Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 900; góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 900 là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 1800


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là D

    + Góc có số đo 1200 là góc tù vì 9001200 < 1800 nên A sai.

    + Góc có số đo 800 là góc nhọn vì 0° < 800 < 900 nên B sai.

    + Góc có số đo 1000 là góc tù vì 900 < 1000 < 1800 nên C sai.

    + Góc có số đo 1500là góc tù vì 900 < 1500 < 1800 nên D đúng.


Câu 4:

Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Số góc tạo thành là 9.(9 - 1)/2 = 36 góc


Câu 5:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

Trắc nghiệm: Số đo góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là A

Góc trên hình có số đo 500


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

_Vyy_

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Trần Thái Bảo
15:58 - 17/12/2020

như llllllllllllllooooooooollllllll

Nguyễn Trần Thái Bảo
15:59 - 17/12/2020

fuck