Tổng hợp bài tập Chương 2 phần Số học Toán 6 có đáp án

  • 2044 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị:

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm Chương 2 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Điểm 6 cách điểm 2 là 4 đơn vị.


Câu 2:

Cho tập hợp A = {-3; 2; 0; -1; 5; 7}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A:

Xem đáp án

Đáp án là A

Số đối của -3 là 3; số đối của 2 là -2 ; số đối của 0 là 0; số đối của – 1 là 1; số đối của 5 là -5 ; số đối của 7 là -7.

Nên tập hợp B = {3; -2; 0; 1; -5; -7}


Câu 3:

Cho C = {-3; -2; 0; 1; 6; 10}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc C và là số nguyên âm

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có C = {-3; -2; 0; 1; 6; 10} có các số nguyên âm là -3; -2. Nên tập hợp D = {-3; -2}.


Câu 4:

Những điểm cách 0 ba đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm Chương 2 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Điểm nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 ba đơn vị là: 3.

Điểm nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 ba đơn vị là: -3.


Câu 5:

Những điểm cách điểm 3 năm đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Điểm nằm bên phải điểm 3 và cách điểm 3 năm đơn vị là: 8.

Điểm nằm bên trái điểm 3 và cách điểm 3 năm đơn vị là: -2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận