Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P5)

  • 7457 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lý?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận