Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P11)

  • 7443 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quá trình biến đổi năng lượng Mặt Trời thành năng lượng hóa học trong hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào?

Xem đáp án

Đáp án D.

Sinh vật sản xuất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ của môi trường.


Câu 2:

Loài nào xuất hiện sớm nhất trong chi Homo?

Xem đáp án

Đáp án A.

Quá trình phát sinh các loài trong chi Homo theo thứ tự xuất hiện có các ý chính như sau:

1. Homo habilis: người khéo léo.

2. Homo erectus: người đứng thẳng.

3. Homo sapiens: người hiện đại.


Câu 3:

Trong tế bào thực vật, ngoại trừ nhân còn có bao nhiêu bào quan chứa ADN?

Xem đáp án

Đáp án B.

Trong tế bào thực vật, ngoài nhân thì còn có 2 bào quan khác hứa ADN là ti thể và lục lạp.


Câu 4:

Hệ sinh thái bao gồm

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 5:

Theo quan niệm Đaxcuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa là

Xem đáp án

Đáp án C.

Các cá thể cùng một bố mẹ có những điểm khác nhau về nhiều đặc điểm. Đacuyn gọi là các biến dị cá thể và ông quan niệm loại biến dị này là nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận