Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P6)

  • 7444 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều này thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đảng và Nhà nước ta có quan niệm và nhận định như thế nào về giáo dục và đào tạo?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và Nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Phương án nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận