Tổng hợp lý thuyết, bài tập Chương 1 phần Hình học Toán 6 có đáp án

  • 1872 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Chương 1 phần Hình học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu đúng về đường thẳng m :

Xem đáp án

Đáp án là D

Từ hình vẽ:

    • Đường thẳng m chỉ đi qua A nên đáp án D đúng.

    • Cả hai đường thẳng m, n đều không đi qua D nên đáp án A sai.

    • Đường thẳng n đi qua hai điểm B, C chứ không phải đường thẳng m nên đáp án B, C đều sai.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Chương 1 phần Hình học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Điểm Q thuộc những đường thẳng nào:

Xem đáp án

Đáp án là C

Các đường thẳng a; c; d đều đi qua Q hay điểm Q thuộc các đường thẳng a; c; d.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Chương 1 phần Hình học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các đường thẳng nào không đi qua điểm . Chọn câu trả lời đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án là A

Từ hình vẽ:

Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c và không thuộc các đường thẳng a; b; d

Vậy các đường thẳng a; b; d không đi qua P.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Chương 1 phần Hình học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trên hình vẽ thì hai điểm nào sau đây không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d:

Xem đáp án

Đáp án là B

Từ hình vẽ:

    • Đáp án A: Hai điểm M; P cùng thuộc đường thẳng c nên A đúng.

    • Đáp án B: Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c nhưng điểm N không thuộc đường thẳng đó nên hai điểm N; P không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d

Vậy đáp án B sai.

    • Đáp án C: Hai điểm P; Q cùng thuộc đường thẳng c nên C đúng.

    • Đáp án D: Hai điểm N; Q cùng thuộc đường thẳng d nên D đúng.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm Chương 1 phần Hình học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trên hình vẽ, điểm M thuộc bao nhiêu đường thẳng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Từ hình vẽ:

Điểm M thuộc hai đường thẳng b, c nên đáp án C đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận