Trắc nghệm Toán 6 bài 5( có đáp án ) : Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

  • 2046 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 513....713

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Vì −5 > −7 nên 513>713


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 1223....823

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vì −12 < −8 nên 1223<823


Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 1225....1725

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

1725=1725

Vì −12 > −17 nên 1225>1725  hay 1225>1725


Câu 4:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3162....3162

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

3162=3162


Câu 5:

Quy đồng mẫu số hai phân số 27;58  được hai phân số lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta quy đồng 27  và  58  (MSC:56)

27=2.87.8=1656;58=5.78.7=3556


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận