Trắc nghệm Toán 6 bài 7( có đáp án ) : Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

  • 1245 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Với a;b;m ∈ Z; ,m 0 ta có

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

am+bm=a+bm


Câu 2:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

am+bm=a+bm


Câu 3:

Phép cộng phân số có tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi.

+) Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại.

+) Tính chất cộng với 0: tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi nên B đúng.

+) Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại nên C đúng.

+) Tính chất cộng với 0: tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó nên A đúng.


Câu 5:

Tổng 46+2781  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

46+2781=23+13=33=1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận