Trắc nghệm Toán 6 bài 9( có đáp án ) : Phép trừ phân số

  • 1539 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số đối của phân số  137 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số đối của phân số  137  là 137  hoặc  137  hoặc 137


Câu 2:

Số đối của phân số  49 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số đối của phân số 49  là: 49 .


Câu 3:

Cặp phân số nào sau đây là hai số đối nhau?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Đáp án A: Số đối của 23  là  23  chứ không phải 32  nên A sai.

Đáp án B: Số đối của  123  là  123  chứ không phải  1312  nên B sai.

Đáp án C: Số đối của 12  là  12  nên C đúng.

Đáp án D: Số đối của  34  là 34  hoặc 34  hoặc  34  chứ không phải  43  nên D sai


Câu 4:

Cặp phân số nào sau đây là hai số đối nhau?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A: Số đối của  37  là  37  chứ không phải 73  nên A sai.

Đáp án B: Số đối của  1115  là 1115  nên B đúng

Đáp án C: Số đối của 5 là −5 nên C sai

Đáp án D: Số đối của  89  là 89  D sai.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 34720  là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

34720=1520720=820=25


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận