Trắc nghiệm Anđehit - Xeton có đáp án (Vận dụng)

  • 1849 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ số mol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi số mol 1 anđehit là x => chất còn lại có số mol là 3x

Do X gồm anđehit no, đơn chức, mạch hở


Câu 2:

Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có số nguyên tử C trung bình bằng nCO2/nM = 3x/x = 3 suy ra M chứa C3H4.

Số nguyên tử H trung bình bằng 2nH2O/nM = 3,6. Suy ra số nguyên tử H trong anđehit bằng 2.

Vậy công thức anđehit là C3H2O hay CHC-CHO.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận