Trắc nghiệm Axit, bazơ và muối có đáp án (Nhận biết)

  • 3952 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit ?

Xem đáp án

Theo A-rê-ni-ut, axit là chất phân li ra H+ => HCl là axit

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn câu đúng khi nói về axit theo thuyết Arrehnius

Xem đáp án

Theo thuyết Arrehnius, axit là chất khi tan trong nước phân ly ra cation H+

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Dãy bao gồm chất và ion đều là axit là

Xem đáp án

B sai vì Al2O3 là oxit lưỡng tính

C sai vì CO2−3 là bazơ

D sai vì Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

A đúng vì các chất đều phân li ra H+

HSO4  →  H+  +  SO42-

NH+4 ⇆   H+ + NH3

CH3COOH → CH3COO- + H+

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Dãy các chất và ion nào sau đây là bazơ?

Xem đáp án

Dãy chất và ion là bazơ là CO2−3,CH3COO,NH3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong phản ứng: HSO4- + H2O  SO42 -  + H3O + , H2O đóng vai trò là

Xem đáp án

H2O đóng vai trò là bazơ vì nhận proton của HSO4-

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoa Xuân Nhật Minh

Bình luận


Bình luận