Trắc nghiệm Axit cacboxylic có đáp án (Nhận biết)

  • 1812 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chọn định nghĩa đúng về axit no, đơn chức

Xem đáp án

Đáp án A

Định nghĩa đúng về axit no, đơn chức là: Axit no, đơn chức là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có một nhóm chức cacboxyl liên kết với gốc hiđrocacbon no.


Câu 2:

Axit X có công thức tổng quát là CnH2n2O4 thuộc loại axit nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án C

Độ không no k =2n+2-(2n-2)2= 2

Mà X có 4O => X có 2 chức chứa 2π => mạch C của X no => X là axit no, mạch hở, 2 chức


Câu 3:

Axit X no, có 2 nguyên tử H trong phân tử. Số công thức cấu tạo của X

Xem đáp án

Đáp án B

Có 2 axit no có 2 nguyên tử H trong phân tử là HCOOH và HOOC-COOH


Câu 5:

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Axit có nhiệt độ sôi cao hơn ancol có khối lượng phân tử tương đương vì phân tử axit tạo được 2 liên kết hiđro và liên kết hiđro giữa các phân tử axit bền hơn liên kết hiđro giữa các phân tử ancol.

=> chất có nhiệt độ sôi cao nhất là axit CH3COOH.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận