Trắc nghiệm Cacbon có đáp án (Vận dụng)

  • 2883 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho cacbon tác dụng với các chất sau trong điều kiện thích hợp: H2O (hơi), Al, KClO3, H2, Ca, O2, SiO2, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc), CO2. Số phản ứng khi xảy ra, cacbon đóng vai trò chất khử là

Xem đáp án

Đáp án A

PTHH :

C + H2O  CO + H23C + 4Al  Al4C33C + 2KClO3  2KCl + 3CO2C + 2H2  CH42C + Ca  CaC2C + O2  CO22C + SiO2  2CO + Si3C + 4HNO3  3CO2 + 4NO +2H2OC + 2H2SO4 Đặc  CO2 + 2H2O + SO2  C + CO2  2CO

Cacbon đóng vai trò chất khử trong các phản ứng tác dụng với H2O (hơi), KClO3,O2, SiO2, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc), CO2.

→ có 7 phản ứng C đóng vai trò là chất khử


Câu 2:

Dãy các chất đều tác dụng được với cacbon là:

Xem đáp án

Đáp án A

Cacbon có cả tính khử và tính oxi hóa nên tác dụng được với các chất có tính oxi hóa như : O2; CO2; oxit kim loại (sau Mg) HNO3(đặc), H2SO4(đặc) KClO3 ; các chất có tính khử như : KL; H2

B, D loại vì C không tác dụng được với CaO

C loại vì C không tác dụng với HCl


Câu 3:

Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

B loại Na2O

C loại NH4Cl, KOH, AgNO3

D loại Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3


Câu 4:

Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

B loại Na2O

C loại NH4Cl, KOH, AgNO3

D loại Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Phạm Công
17:48 - 15/12/2021

Sao CaO ở câu 2 và câu 6 lại khác nhau vậy ạ