Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1. Bài tập lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol có đáp án

  • 659 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 2:

Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 3:

Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 dặc ở 140ºC thì sẽ tạo ra

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến nhân thơm C6H5- trong phân tử phenol làm cho phenol

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 5:

Bậc của ancol được tính bằng:

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận