Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 10. Ôn tập và kiểm tra chuyên đề dẫn xuất halogen – ancol – phenol có đáp án

  • 618 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc)? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn Khi đun nóng CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH thì thu được hai sản phẩm hữu cơ là but-1-en và but-2-en.

Phương trình phản ứng :

Media VietJack

C4H8 + 6O2 to→ 4CO2 + 4H2O

Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta thấy :

nCO2=4nC4H8= 4nCH3CHBrCH2CH3= 4.27,4137= 4.0,2 = 0,8 mol

Vậy VCO2 = 0,8.22,4 = 17,2 lít


Câu 2:

Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn giải: số ete = (3.(3+1))2 = 6


Câu 3:

Cho 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là :

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn 2R(OH)n + 2nNa → 2R(ONa)n + nH2 (1)

mol:  13,8R+17n                         13,8R+17n.n2nH2=13,8R+17n.n2=n2=5,0422,4=0,225R=41n3n=3R=41C3H5OH3


Câu 4:

Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn Đặt công thức phân tử của ancol no, đơn chức X là : CnH2n + 2O

Phương trình phản ứng :

CnH2n + 2O + CuO → CnH2nO + H2O + Cu (1)

mol : x

Khối lượng chất rắn giảm = mCuO – mCu = 80x – 64x = 0,32 → x = 0,02

(Áp dụng sơ đồ đường chéo) : Hỗn hợp hơi gồm CnH2nO và H2O có khối lượng mol trung bình là : 15,5.2 = 31 gam/mol.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

nCnH2nOnH2O=31-1814n+16-31=1314n-15=11n=2

Vậy khối lượng của X là : m = (14n + 18).0,02 = (14.2 + 18).0,02 = 0,92 gam.


Câu 5:

Đem hòa tan rượu etylic vào nước được 215,06 ml dung dịch rượu có nồng độ 27,6%, khối lượng riêng của dung dịch rượu là 0,93 g/ml, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Dung dịch trên có độ rượu là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn mancol = 215,06.0,93.27,6/100 = 55,2 g

=> Vancol55,20,8 = 69 ml Độ rượu = 69215,06.100 = 32o 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận