Bài tập rèn luyện

  • 366 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính m kết tủa thu được?

Xem đáp án

nCO2 = 0,2 mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

        CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

        0,125    0,25 → 0,125

        CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

        0,075    →0,075         →     1,5

nCO32- = 0,05mol

        Ba2+ + CO32- → BaCO3

        0,05         0,05

m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g


Câu 2:

Cho 1,344 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 2 lít dung dịch X chứa NaOH 0,04M và Ca(OH)2 0,02M thu được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Xem đáp án

nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol;

nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol

T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 tạo ra muối CO2-

Phương trình phản ứng:

        CO2 + OH- → CO32-

        0,06                 0,06 mol

        CO32- + Ca2+ → CaCO3

        0,04        0,04        0,04 mol

Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = 4 gam


Câu 3:

Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M và NaOH 0,3 M thu được m (g) kết tủa và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m’( g) chất rắn khan. Tìm m và m’ ?

Xem đáp án

nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol

        CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

        0,105     0,21     →    0,105

        CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

        0,045 → 0,045 →         0,09

nCO32- = 0,06mol

        Ca2+ + CO32- → CaCO3

        0,06     0,06     0,06

m↓ = 6g

Dd mcrắn = 0,09 . 84 = 7,56g


Câu 4:

Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

Xem đáp án

Dd sau phản ứng ↓ có Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2  nCa(HCO3)2 = 0,04 mol

nCO2= nCaCO3 + 2. nCa(HCO3)2 = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 l


Câu 5:

Cho V lít CO2 ( đktc) tác dụng 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M tạo thành 10 gam kết tủa . Tính giá trị của V?

Xem đáp án

nOH- = 0,25 mol

nCaCO3 = 0,1 mol

TH1: nCO2 = n↓ = 0,1 mol

    Thể tích CO2 tham gia phản ứng là: V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

TH2: nCaCO3 < nCa(OH)2  tạo thành 2 muối của CO32- và HCO3-

    nCO2 = 0,25 – 0,1 = 0,15 V = 3,36 lit

Vậy giá trị của V là 2,24 lít hoặc 3,36 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận