Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 2. Cách viết đồng phân, gọi tên dẫn xuất halogen có đáp án

  • 593 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Viết các đồng phân của C4H9Cl và gọi tên?

Xem đáp án

Đồng phân của C4H9Cl:

CH3-CH2-CH2-CH2-Cl (1-clo butan);

CH3-CH2-CH(Cl)-CH3 (2-clobutan);

CH3-CH(CH3)-CH2-Cl (1-clo-2-metylpropan);

CH3-CH2-CH(CH3)-Cl (1-clo-1-metyl propan);

CH3-C(CH3)(Cl)-CH3 (2-clo-2-metyl propan)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận