Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 2: Đồng phân, gọi tên Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic ( có đáp án )

  • 668 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết các đồng phân andehit và xeton của C4H8O. Gọi tên các đồng phân?

Xem đáp án

Anđehit: CH3CH2CH2CHO (butanal); CH3CH(CH3)CHO(2-metyl propan);

Xeton: CH3COCH2CH3 (etyl metyl xeton)


Câu 3:

Viết đồng phân axit cacboxylic của C4H8O2 và C5H10O2 . Gọi tên các đồng phân.

Xem đáp án

* Đồng phân của C4H8O2 :CH3CH2CH2COOH (butanoic); CH3CH2(CH3)COOH (2-metyl propanoic)

* Đồng phân của C5H10O2:CH3CH2CH2CH2COOH (axit pentanoic); CH3CH2CH(CH3)COOH (axit 2-metylbutanoic); CH3CH(CH3)CH2COOH (axit 3-metylbutanoic); CH3C(CH3)2COOH (axit 2,2-đimetylpropanoic)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận