Bài tập rèn luyện

  • 578 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

Xem đáp án

Số mol hỗn hợp X là: nX = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản ứng:

Cn¯H2n¯+Br2Cn¯H2n¯Br2

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của 2 anken: mX = 7,7 gam

MX¯=mXnX=7,7/0,15=154/3n¯=3,67

Vậy CTPT của 2 anken kế tiếp là: C3H6 và C4H8


Câu 3:

Cho 4,48 lit hỗn hợp X gồm etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại thoát ra khỏi dung dịch đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Tính % thể tích các chất có trong hỗn hợp.

Xem đáp án

Số mol hỗn hợp X là : nX = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của propen: mpropen = 4,2 gam npropen = 4,2/ 42 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng: C3H6 + Br2 → C3H6Br2

Khí thoát ra gồm: C2H6 và C3H8.

Phương trình phản ứng đốt cháy C2H6 và C3H8

C2H6 + 7/2 O2 −→ 2CO2 + 3H2O

C3H8 + 5O2 −→ 3CO2 + 4H2O

nH2O = 6,48/18=0,36 mol

Gọi số mol của etan và propan lần lượt là x và y mol

Ta có x + y = 0,2 – 0,1 = 0,1 (1); 3x + 4 y = 0,36 (2)

Từ (1), (2) x = 0,04 và y = 0,06.

Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

%Vetan = 0,04/0,2.100% = 20%; %Vpropan = 0,06/0,2.100% = 30%; %Vpropen = 0,1/0,2.100% = 50%


Câu 4:

Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Tìm công thức cấu tạo của anken.

Xem đáp án

Gọi số mol hổn hợp X là 1mol

Ta có Mtb X = 9,1. 2 = 18,2 mX = 18,2. 1 = 18,2 g = mY

Mà Mtb Y = 13. 2 = 26 nY = 18,2/26= 0,7 mol

nH2 pư = 1 – 0,7 = 0,3 mol = nanken  nH2 bđ = 0,7 mol

Manken = (18,2 - 0,7.2)/0,3 = 14n n = 4 CTPT của anken là C4H8


Câu 5:

Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hoá?

Xem đáp án

Ta có : Mtb X = 4. 3,75 = 15

Media VietJack

Vậy hiệu suất tính theo anken hoặc H2 cũng được

Giả sử: nX = 1mol mX = 15. 1 = 15 g = mY

Mà Mtb Y = 5. 4 = 20 nY = 15/20 = 0,75 mol nH2 pư= 1 – 0,75 = 0,25 mol

H = 0,25/0,5.100% = 50 %


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận