Bài tập rèn luyện

  • 674 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của V là

Xem đáp án

nX = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

nX = nH2O - nCO2  nH2O = nCO2 + nX = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

m = 0,3.18 = 5,4 (gam)


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm hai ankan cần hết 15,68 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đặt hai ankan tương ứng với 1 ankan là Cn¯H2n¯+2

Cn¯H2n¯+2+3n¯+12n¯CO2+(n¯+1)H2O

Gọi số mol CO2và H2O lần lượt x và y mol.

Bảo toàn O có: 2nO2pu=2.nCO2+nH2O2x+y=1,4 (1)

Lại có mX=mC+mH

12.nCO2+1.2.nH2O=6 <=> 12x +12y = 6 (2)

Từ (1) và (2) có x=0,4 và y=0,6

Cho sản phẩm khí qua nước vôi trong dư: 

CO2+Ca(OH)2CaCO3+H2O

0,4                   0,4       mol

=>   m=0,4.100=40(gam)

 


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon A ( là chất khí, đkc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 chứa NaOH dư người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8g và khối lượng bình 2 tăng 3,52 gam. Xác định CTPT của A.

Xem đáp án

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol

Khối lượng bình 2 tăng là khối lượng của CO2  nCO2 = 3,52/44 = 0,08 mol

Nhận thấy: nCO2 < nH2 hidrocacbon là ankan;

Số mol ankan là nankan = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Phương trình phản ứng:

CnH2n+2+3n+12O2nCO2+(n+1)H2O

 0,02                               0,08 mol

n = 0,08/0,02 = 4

CTPT của A là C4H10


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A và CH4, sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.

a. Tìm công thức phân tử của A, biết VA : VCH4 = 2 : 3.

Xem đáp án

VA : VCH4 = 2 : 3 nA : nCH4 = 2x : 3x

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O: nH2O = 12,6/18 = 0,7 mol

a. Gọi CTPT của ankan là CnH2n+2

CnH2n+2+3n+12O2nCO2+(n+1)H2O

2x                                                (n+1)2x

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

3x                                        6x

Ta có: (14n + 2).2x + 16.3x = 6,8 (1) ; (n + 1).2x + 6x = 0,7(2)

Từ 1, 2 x = 0,05 và nx = 0,15 n = 3

Vậy CTPT của A là C3H8


Câu 5:

b. Tính khối lượng các chất trong X.

Xem đáp án

b. Khối lượng của mỗi an kan trong hỗn hợp X là

mC3H8 = 2.0,05.44 = 4,4 gam mCH4 = 6,8 – 4,4 = 2,4 gam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận