Bài tập rèn luyện

  • 622 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Crackinh butan thu được 35 mol hh A gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8 và C4H10 dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có 20 mol khí đi ra khỏi bình (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6, C4H8 phản ứng với Br2 và đều theo tỉ lệ số mol 1:1). Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được a mol CO2.

a. Tính hiệu suất phản ứng tạo hh A.

Xem đáp án

a. Phương trình phản ứng:

C4H10 −tº, xt→ CH4 + C3H6

C4H10 −tº, xt→ C2H6 + C2H4

C4H10 −tº, xt→ H2 + C4H8

Số mol anken thu được: nanken= 35 - 20 = 15mol

Số mol butan ban đầu là: nđ = nbutan = ns - nanken = 35 – 15 = 20 mol

Hiệu suất cracking butan là H = (ns- nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%


Câu 2:

b. Tính giá trị của a.

Xem đáp án

b. Đốt cháy hỗn hợp A là đốt chay butan:

C4H10 + 11/2O2 → 4CO2 + 5H2O

20                                80 mol

Vậy số mol CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận