Bài tập rèn luyện

  • 608 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cho 3,5g một anken tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng thì được 5,2g sản phẩm hữu cơ. Tìm CTPT của anken.

Xem đáp án

Gọi CTPT của anken là : CnH2n

Phương trình phản ứng :

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n+2O2 + 2MnO2 + 2KOH

3.14n                                            3.14n + 102            M↑ = 102 g/mol

3,5                                                    5,2                    m↑ = 1,7 gam

n↑ = 1,7/102 = 1/60 nanken = 0,05 mol

Manken = 3,5/0,05 = 70 = 14n n = 5

Vậy CTPT của anken là : C5H10


Câu 3:

Một hỗn A hợp hai olefin đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 44,8 lít (đktc) dẫn qua bình chứa dung dịch KMnO4 dư, thấy khối lượng bình chứa dung dịch KMnO4 tăng 70g.

1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo hai olefin.

Xem đáp án

Số mol hỗn hợp 2 anken: nA = 44,8/22,4 = 2 mol

Phương trình phản ứng: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n+2O2 + 2MnO2 ↓+ 2KOH

1. Khối lượng bình KMnO4 tăng là khối lượng của 2 anken :

Manken = 70 gam MA = 70/2 = 35 ntb = 35/14 = 2,5

Vậy CTPT của 2 anken là : C2H4 và C3H6


Câu 4:

2. Sau khi phản ứng xảy ra thu được m gam kết tủa. Tính m?

Xem đáp án

2. Theo phương trình phản ứng ta có: nMnO2 = 2.2/3 = 4/3 mol

Vậy khối lượng kết tủa thu được là: m = 84.4/3 = 112 gam


Câu 5:

Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án: A

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2MnO2 ↓+ 2KOH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận