Bài tập rèn luyện

  • 313 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lit khí CO2 đktc và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A?

Xem đáp án

Oxi hóa A thu được CO2 và H2O hợp chất A có C, H có thể có O.

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol; nH2O = 0,72/18 = 0,04 mol

nC = nCO2 = 0,03 mol; nH = 2nH2O = 0,08 mol;

%(m)C=12.0,03.100%0,6=60%; %(m)H=1.0,08.100%0,6=13,33%

%(m)O = 100% - (60% + 13,33%) = 26,67%


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm , thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án

nCO2 = nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol

mgiảm = mCaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 3,8g mCO2 + mH2O = 10-3,8 = 6,2g

mH2O = 6,2 – 0,1.44 = 1,8 (gam) nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol

mX = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + mO

12.0,1 + 2.0,1 + mO = 3 mO = 1,6 gam  %mO=1,63.100%=53,33%


Câu 5:

Oxi hoá hoàn toàn 0,135 g HCHC A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa KOH, thì thấy khối lượng bình 1 tăng lên 0,117 g, bình 2 tăng thêm 0,396 g. Ở thí nghiệm khác, khi nung 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Xem đáp án

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O

nH = 2nH2O = 2.0,117/18 = 0,013 mol

Khối lượng bình 2 tăng là khối lượng của CO2

nC = nCO2 = 0,396/44 = 0,009 mol

Số mol N trong 0,135 gam hợp chất hữu cơ A là : 

nN=nN2=2.0,11222,4.10=0,001mol

%(m)C=12.0,009.100%0,135=80%

%(m)H=1.0,0013.100%0,135=9,63%

%(m)N=14.0,001.100%0,135=10,37%

%(m)O=100%(80%+9,69%+10,37%)=0%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận