Kiểm tra 1 tiết chuyên đề III

  • 594 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Chất nào sau đây không phải dạng thủ hình của cacbon ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KclO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Nhận định nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

Bài tập rèn luyện

35 câu hỏi 45 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận