Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 6. Phenol phản ứng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm có đáp án

  • 606 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 14g hỗn hợp tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra ( đktc).

a. Tính % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.

Xem đáp án

a. C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2 H2

           x                                               x/2

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2

           y                                              y/2

Theo bài ra ta có:

 94x+46y=14x2+y2=0,1x=0,1y=0,1%C6H5OH=94.0,114.100%

%C2H5OH = 32,86%


Câu 2:

b. Nếu cho 14 g X tác dụng với dung dịch brom thì có bao nhiêu gam kết tủa.

Xem đáp án

b. C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Khối lượng kết tủa = 0,1.331= 33,1(gam)


Câu 5:

Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án: C

nH2 = 0,1 mol nX = 0,2 mol; nphenol = 0,1 mol netanol = 0,1 mol m = 0,1.94 + 0,1.46 = 14 g


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận