Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 7. Phản ứng tách nước của ancol có đáp án

  • 582 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140ºC thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,4375. X là :

Xem đáp án

Đặt công thức phân tử của ancol X là ROH.

Phương trình phản ứng :

2ROH140Co, H2SO4 đcROR+H2O X                                       Y

Theo giả thiết ta có :

MyMx=1,43752R+16R+17=1,3475R=15R: CH3-

Vậy ancol X là CH3OH.


Câu 2:

Đun nóng hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 140ºC, thu được 72 gam hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các ete là 21,6 gam. Xác định CTCT của 2 ancol.

Xem đáp án

2CnH2n+1OH → (CnH2n +1)2O + H2O

        2CmH2m +1OH → (CmH2m+1)2O + H2O

        CnH2n+1OH + CmH2m +1OH → CnH2n+1OCmH2m +1 + H2O

Số mol 3 ete = số mol nước = 21,618 = 1,2 mol

Số mol mỗi ete = 0,4 (mol)

Khối lượng 3 ete:

(28n + 18).0,4 + ( 28m +18).0,4 + (14n + 14m + 18).0,4=72

→ n + m =3

Hai CTCT của ancol là: CH3OH, CH3CH2OH


Câu 3:

Thực hiện phản ứng tách nước với một rượu đơn chức A ở điều kiện thích hợp, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất hữu cơ B có tỷ khối so với A bằng 1,7. Xác định CTPT của A.

Xem đáp án

Vì dA/B = 1,7 > 1 phản ứng tách nước tạo ete.

    2CnH2n+1OH → (CnH2n +1)2O + H2O

Ta có: MBMA = 1,7  ((14n+1).2+16)(14n+18) = 1,7 n = 3

Vậy CTPT của A là: C3H7OH


Câu 4:

Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140ºC thu được m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị của m là

Xem đáp án

Theo giả thiết ta thấy số mol các ancol tham gia phản ứng là :

nC2H5OH=1.35.60%=0,36 molnC4H9OH=1.25.40%=0,16 mol

Tổng số mol hai ancol tham gia phản ứng là 0,36+0,16=0,52 mol.

Đặt công thức trung bình của hai ancol là : ROH

Phương trình phản ứng :

2ROHto, xtROR+ H2O 1

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mete=mROH-mH2O=0,36.46+0,16.74-0,26.18=23,73 gam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận