Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 8: Phản ứng este hóa ( có đáp án )

  • 960 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1: 1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đ) thu được m gam hỗn hợp este. Hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%. Xác định giá trị của m?

Xem đáp án

Gọi CT chung của X là: RCOOH

MRCOOH = (46+60)/2 = 53; nX = 5,3/53 = 0,1 mol; nC2H5OH = 5,75/46 = 0,125 mol

Phương trình phản ứng: R COOH + C2H5OH R COOC2H5 + H2O

Hiệu suất phản ứng tính theo mol axit neste = 0,1.0,8 = 0,08 mol

Khối lượng este thu được là: meste = 0,08.(8 + 44 + 29) = 6,48 g


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức X và Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng, người ta thu được 70,4 gam CO2 và 37,8 gam H2O. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 24,0 gam axit axetic (h = 50%) . Tính số gam este thu được?

Xem đáp án

Số mol CO2 và H2O là: nCO2 = 70,4/44 = 1,6 mol; nH2O = 2,1 mol ancol no đơn chức Gọi CT của 2 ancol là: R OH

nancol = 2,1 – 1,6 = 0,5 mol;

Khối lượng của 2 ancol là: mancol = mC + mH + mO = 12.1,6 + 2.2,1 + 0,5.16 = 31,4 g Mancol = 31,4/0,5 = 62,8 R = 45,8

Số mol axit axetic: naxit axetic = 24/60 = 0,4 mol

Phương trình phản ứng:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức X và Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng, người ta thu được 70,4 gam CO2 và 37,8 gam H2O. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 24,0 gam axit axetic (h = 50%) . Tính số gam este thu được? (ảnh 1)

Bài toán tính theo mol axit axetic neste = 0,4.0,5 = 0,2 mol

Khối lượng este thu được là: meste = 0,2.(15 + 44+ 45,8 ) = 20,96 g


Câu 4:

Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

Xem đáp án

Đáp án: A

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

naxit = 24/60 = 0,4 mol; neste = 26,4/ 88 = 0,3 mol H = (0,3.100%)/(0,4 ) = 75%


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol no đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án: C

CnH2nO2 + 3n/2 O2 → n CO2 + nH2O

CnH2n+2O + (3n+1)/2 O2 → n CO2 + (n+1)H2O (2)

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol no đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là (ảnh 1)

nCO2 = 0,9 mol; nH2O = 1,05 mol nancol = 1,05 – 0,9 = 0,15 mol

mX = mC + mH + mO(rượu) + mO(axit) = 0,9.12 + 1,05.2 + 0,15.16 + nO(axit).16 = 21,7

nO(axit) = 0,4 mol; naxit = 0,4/2 = 0,2 mol; nCO2 = 0,15n + 0,2m = 0,9

ancol là C2H5OH và axit là C2H5COOH; neste = 0,15.0,6 = 0,09 mol

meste = 0,09 .102 = 9,18 g


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận