Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Đề kiểm tra học kì 2 (có đáp án) - Đề 1

  • 1404 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án

- Benzen không tan trong nước vì “Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực”.

- Chọn đáp án D.


Câu 2:

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2C(CH3)3 có tên gọi:

Xem đáp án

- Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2C(CH3)3 có tên gọi 5,5 – đimetylhexan – 2 – ol.

- Chọn đáp án A.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là:

Xem đáp án

- Đốt cháy X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

   → loại đáp án B.

- 1 mol X tác dụng AgNO3/ NH3 thu được 4 mol Ag

   → HCHO thỏa mãn.

- Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho dãy các chất sau: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3 – CO – CH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là:

Xem đáp án

- Chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là HCHO, HCOOH, C2H2.

- Chọn đáp án C

Câu 5:

Số đồng phân anđehit ứng với công thức phân tử C5H10O là:

Xem đáp án

- Ứng với CTPT C5H10O có 4 đồng phân là anđehit:

   (CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CHO;

   CH3 – CH2 – CH(CH3) – CHO;

   (CH3)2 CH – CH2 – CHO;

   (CH3)3 C – CHO).

- Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận