Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2076 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội phong kiến xuất hiện mâu thuẫn giữa:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác đã nảy sinh và ngày càng trở nên gay gắt.


Câu 2:

Cách mạng Hà Lan nổ ra vào thời gian nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Tháng 8 năm 1566, nhân dân miền bắc Netherlands đã nổi dậy khởi nghĩa.


Câu 3:

Xã hội pháp trước cách mạng có những đẳng cấp?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Có 3 đẳng cấp:

+ Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến.


Câu 4:

Phái lập hiến ở Pháp thuộc tầng lớp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền


Câu 5:

Cách mạng tư sản Pháp đưa giai cấp nào lên nắm quyền?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận