Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữ kỳ I môn Lịch sử 8 (có đáp án)

  • 2082 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trình bày kết quả, ý nghĩa Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ diễn ra dưới hình thức nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Kết quả:

- Tháng 9-1783, Hòa ước Vec-xai được kí kết, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

- Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí nhà nước mới.

Ý nghĩa:

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đường cho nền kinh tế TBCN phát triển dựa trên một thị trường thống nhất trong toàn liên bang.


Câu 2:

Trình bày những chính sách của Công xã Pa-ri. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã.

Xem đáp án

Lời giải:

Những chính sách

Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân.

Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân.

Công xã Paris đã quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt và đánh đập công nhân vô lý. Công xã Paris cũng cho phép hoãn trả tiền thuê nhà và hoãn trả nợ. Công xã Pa-ri cũng quy định giá bán bánh mì. Đồng thời thi hành chế độ giáo dục bắt buộc những miễn học phí.

Thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa-ri

Ý nghĩa lịch sử:

- Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri vẫn có ý nghĩa và ảnh hưởng rất to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

- Thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

- Là hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Công xã Pa-ri để lại bài học kinh nghiệm quý báu:

Cách mạng muốn thắng lợi phải có Đảng lãnh đạo

Liên minh công nông

Kiên quyết trấn áp kẻ thù

Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận