Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 (có đáp án): Lao động và việc làm (Phần 1)

  • 6800 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/73 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D.


Câu 2:

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/74 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D.


Câu 3:

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/74 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 4:

Hạn chế lớn nhất của nguồn lao động nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/73 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A.


Câu 5:

Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/73 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2

1 năm trước

20 03 24 Ngọc

Bình luận


Bình luận