Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện trong có đáp án (Nhận biết)

  • 1048 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.


Câu 2:

Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với:

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với chất bán dẫn.


Câu 3:

Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện ngoài:

Xem đáp án

Đáp án D

A, B,C - đúng

D - sai vì các tế bào quang điện hoạt động được khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: A, B, C đều đúng


Câu 5:

Chọn câu phát biểu sai về pin quang điện.

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận