Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 39 (có đáp án): Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

  • 2263 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Xem đáp án

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

 


Câu 2:

Đồng phân dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no gồm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi thay thế nguyên tử H của phân tử hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. 


Câu 4:

Cho các dẫn xuất halogen sau :

(1)   C2H5F.           (2)   C2H5Br.                   (3)  C2H5I.             (4) C2H5Cl.

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là 

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất trên cùng thuộc dẫn xuất halogen của etan nên phân tử có M càng lớn nhiệt độ sôi càng cao.


Câu 5:

Dẫn xuất halogen không có đồng phân hình học là:

Xem đáp án

Đáp án B

 

 

Điều kiện có đồng phân hình học:                          

- a khác b => B không có đồng phân hình học      

- Nếu 2 nhóm có khối lượng phân tử nhỏ hơn nằm về cùng 1 phía ta được đồng phân cis, nằm khác phía ta được đồng phân trans.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận