Trắc nghiệm Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic có đáp án (Nhận biết)

  • 1517 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tên thay thế của CH3-CH=O là

Xem đáp án

Đáp án D

Tên thay thế của CH3-CH=O là etanal


Câu 3:

Hiện nay nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án D

Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là etilen


Câu 4:

X có CTPT C20H36Om. Biết X là 1 anđehit no, mạch hở. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

X là 1 anđehit no, mạch hở => trong X chỉ chứa liên kết π ở chức

=> số chức m = số nguyên tử O = độ bất bão hòa k

=> m = 3


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 20,3 gam propanal cần dùng vừa đủ V lít không khí (đktc), thu được a gam CO2 và b gam H2O. Các giá trị V, a, b lần lượt là

Xem đáp án

Chú ý

+ Bảo toàn O quên trừ O trong C3H6O => chọn nhầm A

+ tính thể tích O2 xong chọn đáp án, (quên tính Vkhông khí) => chọn nhầm D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thu Huyền

Bình luận


Bình luận