Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 9 (có đáp án): Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

  • 2535 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình ở F2 là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Theo quy luật phân li độc lập của Menden, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì:

- Số loại kiểu gen ở F2 là: 1:2:1n

- Số lợi kiểu hình ở F2 là: 3:1n


Câu 2:

Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích : KG AaBbddEe cho tối đa 23 =8 loại tinh trùng.

Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường sẽ cho ra 4 tinh trùng chia 2 loại.

→ Ba tb sinh tinh sẽ cho tối đa: 3 x 2 = 6 (tinh trùng).


Câu 4:

Cho biết m gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời con có

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Tách riêng từng cặp tính trạng để tính KG, KH

Số loại KG là: 2 x 2 x 3 x1 = 12

Số loại KH là: 2 x 1 x 2 x 1 = 4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận