Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 29: (có đáp án) Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (phần 2)

  • 1948 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là?

Xem đáp án

Đáp án C
Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau


Câu 2:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là?

Xem đáp án

Đáp án D
Phủ ngoài cơ thể chân khớp là lớp vỏ kitin nâng đỡ, che chở


Câu 3:

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án D
Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là: 5, 4 và 3.


Câu 4:

Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Tôm sông có những tập tính tự vệ và tấn công.


Câu 5:

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật có tập tính chăn nuôi động vật khác là kiến cắt lá


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận