Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 33: (có đáp án) Cấu tạo trong của cá chép (phần 2)

  • 1434 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

Xem đáp án

Đáp án A

Cá chép có bóng hơi thông với thực quản bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng


Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…

Xem đáp án

Đáp án B

Mang cá chép nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu, gồm các lá mang gắn vào các xương cung mang


Câu 3:

Hệ tuần hoàn cá chép gồm những bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Hệ tuần hoàn cá chép gồm tim và các mạch (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch).


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D
Tim cá có 2 ngăn là: tâm nhĩ và tâm thất, nối vối các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Cá chép là động vật biến nhiệt (Nhiệt độ cá chép không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nước), tim 2 ngăn: nối vối các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín. Máu qua tim là máu đỏ thẫm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận