Trắc nghiệm Toán 6 Bài 10 (có đáp án): Tính chất chia hết của một tổng

  • 2389 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu a  không chia hết cho 2 và b chia hết cho 2 thì tổng a + b

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Theo tính chất  2: nếu a không chia hết cho 2và b chia hết cho 2 thì a+b không chia hết cho 2.


Câu 2:

Nếu a chia hết cho 3 và b chia hết cho 3 thì tổng a + b:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Theo tính chất 1: Nếu a chia hết cho 3 và b chia hết cho 3 thì tổng a+b chia hết cho 3.


Câu 3:

Tổng nào sau đây chia hết cho 7

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: 49⋮7;70⋮7⇒(49+70)⋮7 (theo tính chất 1)


Câu 4:

Tổng nào sau đây chia hết cho 11

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: 11⋮11;55⋮11⇒(11+55)⋮11 (theo tính chất 1)


Câu 5:

Nếu x⋮2 và y⋮4thì tổng x + y  chia hết cho

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: x⋮2;y⋮4⇒y⋮2⇒(x+y)⋮2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tiến Cường
20:40 - 26/01/2021

hoi kho nhung giup them hieu them kien thuc . dat dc 15/18