Trắc nghiệm Toán 6 Bài 16 (có đáp án): Ước chung và bội chung

  • 1978 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số x là ước chung của a,b nếu x vừa là ước của a vừa là ước của b


Câu 2:

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số x là ước chung của a,b nếu x vừa là ước của a vừa là ước của b.


Câu 3:

Số x là bội chung của a;b;c nếu:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số x là bội chung của 3 số a,b,c nếu x chia hết cho cả a,b,c.


Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Nếu x⋮ a  và x ⋮ b thì x là … của a và b."

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Nếu x⋮a và x⋮b thì x là bội chung của a và b.

 


Câu 5:

Tìm ước chung của 9 và 15.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

- Ta có:

Ư(9)={1,3,9} và Ư(15)={1,3,5,15}

Vậy ƯC(9,15)=Ư(9)∩ Ư(15)={1,3}


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận