Trắc nghiệm Toán 6 Bài 17 (có đáp án): Ước chung lớn nhất

  • 2614 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

A. Đáp án này đúng vì mọi số tự nhiên đều có ước chung là 1

B. Đáp án này sai, vì 0 không là ước của 1 số nào cả.

C. Đáp án này sai, vì số nguyên tố có 2 ước là 1 và chính nó.

D. Đáp án này sai, vì 2 số nguyên tố có ước chung là 1


Câu 2:

Tìm ƯCLN(18;60)

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tìm ƯCLN(24;90) .

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

ƯCLN của a và b là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Nếu a chia hết cho b thì b là ước của a.

Mà b cũng là ước của b nên b∈ƯC(a;b)

Hơn nữa b là ước lớn nhất của b nên ƯCLN (a,b)=b


Câu 5:

“Nếu a ⋮ x;b ⋮ x và x lớn nhất thì x là …của a và b”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Nếu a⋮x;b⋮x và x lớn nhất thì x là ước chung lớn nhất của a và b.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Trần Lê Thiện Long

Bình luận


Bình luận

Trần Lê Thiện Long
20:58 - 04/01/2021

caau2;