Trắc nghiệm Toán 6 Bài 4 (có đáp án): Cộng hai số nguyên cùng dấu

  • 1989 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính ( + 25) + ( + 15) là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (+25)+(+15)=25+15=40.


Câu 2:

Kết quả của phép tính ( + 17) + ( + 33) là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: (+17)+(+33)=17+33=50


Câu 3:

Kết quả của phép tính ( - 100) + ( - 50) là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có(−100)+(−50)=−(100+50)=−150.


Câu 4:

Kết quả của phép tính ( - 243) + ( - 27) là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:(−243)+(−27)=−(243+27)=−270


Câu 5:

Tổng của hai số - 313 và – 211 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tổng của hai số −313 và −211 là(−313)+(−211)=−(313+211)=−524.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận