Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 24. Bài tập cuối chương 3 có đáp án

  • 769 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các số sau: 1280;−291;43;−52;28;1;0 . Các số đã cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

Xem đáp án

Trả lời:

Các số được xếp theo thứ tự giảm dần là: 1280;43;28;1;0;−52;−291.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho \[E = \left\{ {3; - 8;0} \right\}\;\] . Tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là?­

Xem đáp án

Trả lời:

Tập hợp F gồm các phần tử của E và \[E = \left\{ {3; - \,8;\,0} \right\}\] nên 3;−8;0 là các phần tử của tập F

Số đối của 3  là -3

Số đối của -8  là 8

Số đối của 0 là 0

Do đó tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là \[F = \left\{ {3;\, - 8;\;\,0;\, - 3;\;\,8} \right\}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho \[x - 236\;\] là số đối của số 0 thì x là:

Xem đáp án

Trả lời:

Số đối của số 0 là 0.

Vì \[x - 236\] là số đối của số 0 nên

\[\begin{array}{l}x - 236 = 0\\x = 0 + 236\\x = 236.\end{array}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tính tổng của các số nguyên x, biết: \[ - 7 < x \le 5.\]

Xem đáp án

Trả lời:

\[ - 7 < \;x \le 5\] nên \[x\; \in \;\left\{ { - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5} \right\}\]

Tổng các số nguyên x là: 

\[\begin{array}{l}( - 6) + ( - 5) + ( - 4) + ( - 3) + ( - 2) + ( - 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5\\ = ( - 6) + [( - 5) + 5] + [( - 4) + 4] + [( - 3) + 3] + [( - 2) + 2] + [( - 1) + 1] + 0\\ = ( - 6) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = - 6\end{array}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Bỏ ngoặc rồi tính: \[\left( {52 - 69 + 17} \right) - \left( {52 + 17} \right)\;\] ta được kết quả là

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có:

\[\begin{array}{l}(52 - 69 + 17) - (52 + 17) = 52 - 69 + 17 - 52 - 17 = (52 - 52) + (17 - 17) - 69\\ = 0 + 0 - 69 = - 69\end{array}\]

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận