Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ có đáp án

  • 1078 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x được kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x được kí hiệu là xn, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1)

n thừa số

n thừa số

\({x^n} = \underbrace {x \cdot x \cdot x \cdot \,... \cdot x}_{}\) (x \( \in \mathbb{Q}\), n \( \in \mathbb{N}\), n >1)


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: x0 = 1 (x ≠ 0) nên x0 = 0 (x ≠ 0) sai.


Câu 3:

Tính \({\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^3}\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\({\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^3} = \frac{{ - 1}}{2} \cdot \frac{{ - 1}}{2} \cdot \frac{{ - 1}}{2} = \frac{{\left( { - 1} \right) \cdot \left( { - 1} \right) \cdot \left( { - 1} \right)}}{{2 \cdot 2 \cdot 2}} = \frac{{ - 1}}{8}\)


Câu 4:

Công thức nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức sai là \({\left( {x \cdot y} \right)^n} = {x^n} \cdot y\)


Câu 5:

Tính \({\left( {3 \cdot \frac{1}{2}} \right)^4}\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\({\left( {3 \cdot \frac{1}{2}} \right)^4}\) = \({3^4} \cdot {\left( {\frac{1}{2}} \right)^4}\) = \(81 \cdot \frac{{{1^4}}}{{{2^4}}}\) = \(\frac{{81}}{{16}}\)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trinh Dao Van

Chưa có bài luyện tập tiếng anh lớp 7 sách kết nối tri thức

Bình luận


Bình luận

-7E Lê Ngọc Diệp
21:21 - 05/10/2023

hi

Ảnh đính kèm

Lưu Thái Sơn
12:57 - 28/12/2023

hi