Dạng 1: Biểu diễn quan hệ tỉ lệ thuận và xác định hệ số tỉ lệ thuận có đáp án

  • 409 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chu vi đường tròn C có tỉ lệ thuận với đường kính d hay không? Nếu có hãy xác định hệ số tỉ lệ đó.

Xem đáp án

Công thức tính chu vi đường tròn là C = πd.

Do đó chu vi đường tròn C tỉ lệ thuận với đường kính d theo hệ số tỉ lệ là π (π ≈ 3,14).


Câu 2:

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -35 . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Xem đáp án

Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -35  nên y = -35 x.

Nên x sẽ tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1k=-135=-53 .

Vậy x sẽ tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -53 .


Câu 3:

Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −2. Hãy biểu diễn y theo x?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −2.

Nên y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -12 .

Vậy y = -12x .


Câu 4:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3. Hãy biểu diễn y theo x?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3 nên y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 13

Vậy y = 13x .


Câu 5:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k. Khi x = 12 thì y = −3 thì k bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k nên x = ky.

Khi x = 12 thì y = −3, ta có: 12 = k . (−3).

Suy ra k = 12 : (−3) = −4.

Vậy chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận