Dạng 1: Biểu diễn quan hệ tỉ lệ thuận và xác định hệ số tỉ lệ thuận có đáp án

  • 882 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chu vi đường tròn C có tỉ lệ thuận với đường kính d hay không? Nếu có hãy xác định hệ số tỉ lệ đó.

Xem đáp án

Công thức tính chu vi đường tròn là C = πd.

Do đó chu vi đường tròn C tỉ lệ thuận với đường kính d theo hệ số tỉ lệ là π (π ≈ 3,14).


Câu 2:

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -35 . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Xem đáp án

Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -35  nên y = -35 x.

Nên x sẽ tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1k=-135=-53 .

Vậy x sẽ tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -53 .


Câu 3:

Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −2. Hãy biểu diễn y theo x?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −2.

Nên y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -12 .

Vậy y = -12x .


Câu 4:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3. Hãy biểu diễn y theo x?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3 nên y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 13

Vậy y = 13x .


Câu 5:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k. Khi x = 12 thì y = −3 thì k bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k nên x = ky.

Khi x = 12 thì y = −3, ta có: 12 = k . (−3).

Suy ra k = 12 : (−3) = −4.

Vậy chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận