Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Dạng 1. Nhận biết như thế nào là một định lí và xác định giả thiết, kết luận của định lí có đáp án

  • 594 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định “Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau” có phải là một định lý không? Vì sao?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

- Khẳng định trên là một định lí vì:

+ Khẳng định trên chính là tính chất của hai góc đối đỉnh: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”.

+ Khẳng định được phát biểu dưới dạng: Nếu…thì…


Câu 2:

Xác định giả thiết, kết luận của định lý “Nếu hai góc kề bù thì hai góc đó có tổng bằng 180°”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

- Giả thiết là: hai góc kề bù;

- Kết luận là: hai góc đó có tổng bằng 180°.


Câu 3:

Trong các câu sau, câu nào cho ta một định lí?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

- Câu A: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” là khẳng định được suy ra từ khẳng định đúng đã biết là: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì chúng song song với nhau”.

Thật vậy:

Giả sử hai đường thẳng a, b phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng c như hình vẽ:

Media VietJack

Ta có a \( \bot \) c; b \( \bot \) c

Suy ra a // b.

Vậy câu A là một định lí.

- Câu B, C không đầy đủ hai phần giả thiết (là những điều cho biết trước) và kết luận (những điều cần suy ra).

- Câu D là một khẳng định sai.

Do đó các câu B, C, D không là các định lí.


Câu 4:

Cho định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”. Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí trên.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Xét định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau” ta có:

- Phần giữa từ “Nếu” và từ “thì” là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.

- Phần sau từ “thì” là: hai góc đồng vị bằng nhau.

Vậy giả thiết là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song;

Kết luận là: hai góc đồng vị bằng nhau.


Câu 5:

Trong các câu sau, câu nào không phải là một định lí?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Câu A là khẳng định sai vì hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh.

Ví dụ:

Media VietJack

Do đó câu A không phải là một định lí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận