Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Nhận biết) có đáp án

  • 321 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho ∆ABC vuông tại B và ∆DEF vuông tại E có AB = DE và BC = EF. Khi đó ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét ∆ABC và ∆DEF, có:

ABC^=DEF^=90°.

AB = DE (giả thiết)

BC = EF (giả thiết)

Do đó ∆ABC = ∆DEF (c.g.c)

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Trong các phương án sau, phương án nào chứa hình có hai tam giác vuông không bằng nhau?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét phương án A:

Xét ∆ABC và ∆A’B’C’, có:

ABC^=A'B'C'^=90°.

AB = A’B’ (giả thiết)

BC = B’C’ (giả thiết)

Do đó ∆ABC = ∆A’B’C’ (c.g.c)

Vì vậy phương án A có chứa hai tam giác vuông bằng nhau.

Xét phương án B:

Xét ∆A’B’C’ và ∆ABC, có:

A'B'C'^=ABC^=90°.

B’C’ = BC (giả thiết)

B'C'A'^=BCA^ (giả thiết)

Do đó ∆A’B’C’ = ∆ABC (g.c.g)

Vì vậy phương án B có chứa hai tam giác vuông bằng nhau.

Xét phương án C:

Xét ∆ABC và ∆A’B’C’, có:

ABC^=A'B'C'^=90°.

AC = A’C’ (giả thiết)

BAC^=B'A'C'^ (giả thiết)

Do đó ∆ABC = ∆A’B’C’ (cạnh huyền – góc nhọn)

Vì vậy phương án C có chứa hai tam giác vuông bằng nhau.

Xét phương án D:

Xét ∆ABC và ∆A’B’C’, có:

ABC^=A'B'C'^=90°.

BAC^=B'A'C'^ (giả thiết)

BCA^=B'C'A'^ (giả thiết)

Do đó ∆ABC và ∆A’B’C’ không bằng nhau do không có trường hợp bằng nhau góc – góc – góc.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho ∆MNP vuông tại P và ∆XYZ vuông tại Z có MP = XZ. Để ∆MNP = ∆XYZ theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông thì cần thêm điều kiện gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta thấy MP, XZ lần lượt là cạnh góc vuông của ∆MNP và ∆XYZ.

Do đó để ∆MNP = ∆XYZ theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông thì cần thêm điều kiện hai cạnh huyền của hai tam giác đó bằng nhau. Nghĩa là, MN = XY.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 4:

Cho ∆ABC và ∆PQR. Giả thiết nào dưới đây không suy ra được ∆ABC = ∆PQR?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét phương án A:

Xét ∆ABC và ∆PQR, có:

A^=P^=90°.

B^=Q^ (giả thiết)

C^=R^ (giả thiết)

Do đó ∆ABC và ∆PQR không bằng nhau do không có trường hợp góc – góc – góc.

Xét phương án B:

Xét ∆ABC và ∆PQR, có:

A^=P^=90°.

AB = PQ (giả thiết)

B^=Q^ (giả thiết)

Do đó ∆ABC = ∆PQR (g.c.g).

Xét phương án C:

Xét ∆ABC và ∆PQR, có:

A^=P^=90°.

BC = QR (giả thiết)

C^=R^ (giả thiết)

Do đó ∆ABC = ∆PQR (cạnh huyền – góc nhọn)

Xét phương án D:

Xét ∆ABC và ∆PQR, có:

A^=P^=90°.

BC = QR (giả thiết)

AC = PR (giả thiết)

Do đó ∆ABC = ∆PQR (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây đúng nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phương án A: Phát biểu của trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề (hay g.c.g).

Phương án B: Phát biểu của trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông.

Phương án C: Phát biểu của trường hợp cạnh huyền – góc nhọn.

Vậy ta chọn phương án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận