Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của 1 góc (Nhận biết) có đáp án

  • 893 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho Ox và Oz là hai tia đối nhau. Hai góc nào dưới đây là hai góc kề bù ?

Cho Ox và Oz là hai tia đối nhau. Hai góc nào dưới đây là hai góc kề bù ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm ở 2 phía của cạnh chung đó. Ta thấy hai góc xOy^ yOz^ có cạnh chung là Oy và 2 cạnh Ox, Oz nằm ở 2 phía của Oy.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180°. Ta thấy xOy^ + yOz^ = xOz^ = 180°.

Vậy xOy^ yOz^ là 2 góc kề bù. Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Trong các tia sau, tia nào là tia phân giác của một góc?

Trong các tia sau, tia nào là tia phân giác của một góc?   A. Ox; B. Oy; C. Oz; D. Ot. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc đó và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

Trong hình có xOt ^ = yOt^và tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Do đó tia Ot là tia phân giác của xOy^.

Vậy đáp án đúng là D.


Câu 3:

Cho hình vẽ, biết xOy^ = 120°. Tính xOt^.

Cho hình vẽ, biết  góc xOt = 120 độ. Tính góc xOy. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy, đồng thời xOt ^ = yOt ^. Như vậy, tia Ot là tia phân giác của xOy^. Ta có:

xOt ^ = yOt ^= 12xOy^ = 12.120° = 60°

Vậy đáp án đúng là B.


Câu 4:

Cho hai đường thẳng AB và CE cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của AOC^ là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cho hai đường thẳng AB và CE cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của góc AOC là: (ảnh 1)

Vì hai đường thẳng ABCE cắt nhau tại O nên OA là tia đối của tia OB , OC là tia đối của tia OE. Vậy góc đối đỉnh với AOC^ EOB^.


Câu 5:

Cho hai đường thẳng AB và CE cắt nhau tại O. AOC^= 30°. Tính EOB^ = ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì hai đường thẳng ABCE cắt nhau tại O nên OA là tia đối của tia OB , OC là tia đối của tia OE. Vậy góc đối đỉnh với AOC^ EOB^ ( định nghĩa hai góc đối đỉnh).

Ta có theo tính chất, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên AOC^ = EOB^ = 30°.

Vậy đáp án đúng là A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận