16 bài tập trắc nghiệm Ankan có đáp án hay nhất

  • 2368 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hợp chất CH32CHCH2CH3 có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1: 1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau ?

Xem đáp án

Đáp án B

Clo hóa pentan được 3 sản phẩm thế monoclo.  

(ghi chú: vị trí mũi tên cho biết Cl có thể thế H gắn với C đó)       


Câu 3:

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hai ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có tổng khối lượng phân tử bằng 74. X và Y lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1 : 1(trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n14n+2.100% = 83,72% Þ n = 6

Þ CTPT: C6H14

Þ CTCT thỏa mãn đề bài là CH3 CH  CH  CH3                 CH3        CH3


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Nhựt Hào

rất hay

Bình luận


Bình luận